PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj MuzeumStraty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wystawy i wnętrza / Sala Narożna – Wystawa witrażu

 

Wystawa witrażu

 

W średniowieczu mieś­ciło się tu pomieszczenie gos­podarcze – zapewne jeden z magazynów żywności. Dziś wnętrze pełni funkcję sali eks­pozycyjnej, w której obejrzeć można wysta­wę witraży.

 

 

Oszklenie witrażowe było jednym z najważniejszych elementów wystroju dawnych budowli, w tym oczywiście zamków. Uzupełniało malarstwo ścienne, często przewyższając je siłą oddziaływania. Było zasadniczym czynnikiem artystycznej harmonii wnętrz, dodawało pomieszczeniom specyficznego nastroju. Zwłaszcza w dni pogodne, promienie słoneczne przechodząc przez obrazy z barwnego szkła tworzyły zadziwiające efekty kolorystyczne, ciągle zmieniające się w zależności od natężenia światła. Epoką największego rozkwitu witraży było naturalnie średniowiecze, ale po latach zapomnienia sztuka ta odrodziła się w XIX stuleciu, czemu wydatnie sprzyjał ruch restauracji zabytków.

 

Wystawa prezentuje dziewiętnastowieczne kwatery, pochodzące z dawnego, przedwojennego wystroju kościoła zamkowego. Autorem przeważającej większości z nich był niemiecki witrażysta Johann Baptist Haselberger z Lipska. Na zlecenie kierownika prac przy scjentystycznej (opartej na badaniach naukowych) odbudowie zamku Konrada Steinbrechta wykonał on w latach 1891-93 zespół 66 kwater wzorowanych na gotyckich witrażach z Chełmna. Wypełniły one wówczas większość wysokich okien kościoła. Do dziś ocalało tylko 36 kwater, przedstawiających sceny z życia Jezusa, wizerunki apostołów, świętych i postaci starotestamentowych.

Wystawa witrażu

 

Ekspozycja prezentuje również warsztat witrażowniczy – eksponowane są dawne narzędzia witrażysty i opisany jest żmudny proces powstawania barwnego oszklenia, od sporządzenia projektu i szablonu, poprzez przycinanie barwnego szkła, czasem jego malowanie, wypalanie i montowanie w ołowiu.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.