PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneProjekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna online

Zbiory / Kolekcja Kafli

Muzealna kolekcja zabytkowych pieców i kafli założona została w 1990 roku. Jej trzon stanowią kafle i ich drobne fragmenty, pochodzące z badań archeologiczno-architektonicznych oraz prac ratowniczych prowadzonych na terenach i we wnętrzach zamkowych. Duży procent to także eksponaty z dawnych, poniemieckich zbiorów, wzbogacone kaflami z rozebranych pieców, które niegdyś ogrzewały wnętrza zamku. W 1993 roku do zbiorów malborskich trafiły kafle i fragmenty zabytkowych pieców z terenu Dolnego Śląska, Pomorza i Warmii, które zostały przekazane przez MKiS z likwidowanej składnicy konserwatorsko-muzealnej w Kozłówce.

 

W obecnej kolekcji muzealnej oprócz pojedynczych kafli znajdują się piece kaflowe zakupione w gdańskich antykwariatach lub od osób prywatnych. Posiadamy m.in. dwa piece pochodzące zXVIII z kafli typu gdańskiego, stojący w jednej z sal w skrzydle północnym Zamku Średniego piec o cechach klasycystycznych, a także dwa piece z Królewskiego Warsztatu Terakoty i Majoliki w Kadynach, który był własnością Wilhelma II, cesarza Niemiec – są to kopie rokokowych pieców elbląskich, wykonane w latach 1923-1924.

 

Zupełnie odrębny i wyjątkowy w kolekcji jest zespół miniatur zabytkowych pieców wykonanych przez Alinę Sawicką i Annę Marię Strzelczyk. Miniatury zostały wykonane w skali 1:10, w technice majoliki.

 
Warto przeczytać:

► B. Pospieszna, Kafle z Centralnej Składnicy Muzealnej w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku, (katalog wystawy), Malbork 2005.

► B. Pospieszna, Kafle i piece kaflowe w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku, (katalog zbiorów), Malbork 2013.

► B. Pospieszna, Produkcja kafli w malborskich garncarniach w XVII- XVIII wieku, [w:] W służbie zabytków, red. J. Hochleitner, K. Polejowski, Malbork 2017, s. 201-216.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.