PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaStraty wojenne

Zbiory / Kolekcja Mebli

 

   

        

Liczne komnaty i sale malborskiej warowni, odkąd stała się ona zabytkiem architektury średniowiecznej, starano się wypełnić meblami. To właśnie chęć ukazania wyglądu dawnych wnętrz, podkreślenia ich odmiennych funkcji poprzez umieszczenie w nich różnorodnych sprzętów, w tym głównie mebli była główną siłą, tworzącą tę kolekcję. W skład tego zbioru, formowanego od końca XIX w., wchodzą meble gotyckie, nowożytne oraz muzealne kopie mebli gotyckich.

 

Do najstarszych zabytków meblarstwa należą relikty pierwotnego wyposażenia kaplicy zamkowej – XIV-wieczne policzki ław – jedyne zachowane ruchome zabytki z okresu obecności na zamku rycerzy Zakonu Niemieckiego. Oprócz nich na ekspozycjach prezentowane są jeszcze tylko dwa przykłady XV-wiecznego meblarstwa: skrzynia eksponowana w kancelarii na Zamku Średnim oraz szafa na szaty liturgiczne wystawiona w Komnatkach Dostojników na Zamku Wysokim.
 
 
 

   
 
 
Grupa mebli nowożytnych stanowi zasadniczą część kolekcji. Znajdują się tu przede wszystkim meble z okresu renesansu, baroku i biedermeieru oraz dziewiętnastowieczne sprzęty wykonane w stylach historycznych.
 
 
W kolekcji znajduje się również osobna grupa mebli będących wiernymi kopiami autentycznych zabytków z obszaru Niemiec, wykonanych na zlecenie konserwatora zamku Conrada Steinbrechta, dla wypełnienia wnętrz zamkowych meblami, nieodbiegającymi swą formą i metryką od przywracanych do świetności architektonicznych partii zamku.

 

 
      

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.