PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Zbiory / Kolekcja Metali Zabytkowych

 

Monstrancja
 

Monstrancja
 

 
 
 
Na kolekcję zabytkowych metali składają się przede wszystkim wyroby rzemiosła artysty­cznego – najbardziej wartościowe artysty­cznie paradne przedmioty świeckie i kościelne, ale także produkty kowalskie o znamionach czysto użytkowych. Tą gałąź kolekcji dopełniają liczne narzędzia kowalskie.
 
 
Wśród zabytków kościelnych najcenniejsze w kolekcji są: XIII-wieczna, miedziana pyxis, pokryta częściowo zachowaną emalią oraz srebrna, pozłacana monstrancja promienista wykonana w Królewcu w 1695 r.
 
 
 
Znacznie większy jest zespół przedmiotów o świeckim charakterze i przeznaczeniu. Szczególnie efektowne są paradne naczynia na alkohole: kufle, czarki, kubki i pucharki. Do tej grupy należy też służący prywatnej dewocji modlitewnik Liliowe kwiatki, ze srebrną bogato dekorowaną w motywy roślinno - owocowe oprawą.
 
 
W skład kolekcji wchodzą również liczne zabytki takie, jak wykonane z cyny misy, patery i kubki; odlewane (dzwon, kociołki, rzeźby odlane w brązie, żeliwne płyty piecowe), mechanizmy zamków skrzyń i drzwiowe oraz kute ozdobne kraty, powstałe głównie w okresie niemieckiej restauracji zamku.

 

Kufel

Kufel

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.