PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneProjekt Straty kontynuuacjaWystawa Kamienie Milowe 60-lecieNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Zbiory / Kolekcja Tkanin

 

Pas kontuszowy lity, dwustronny, Słuck

   

Pas kontuszowy lity, dwustronny,
Słuck, manufaktura Karola Radziwiłła, prowadzona lub dzierżawiona przez
Jana Madżarskiego, l. 1767-1780

Fot. B.L.Okońscy

 

Trzon kolekcji tkanin dawnych stanowi zespół 14 pasów kontuszowych z wytwórni polskich z przewagą wyrobów persjarni w Słucku; cenne pojedyncze egzemplarze pochodzą również z manufaktur w Kobyłce, Lipkowie, Korcu i Chełmie. Dopełnienie stanowi grupa sześciu makat z wytwórni w Buczaczu z przełomu XIX i XX wieku. Wyroby obce reprezentują trzy tapiserie ścienne z obszaru Flandrii oraz cztery bliskowschodnie kobierce.

 

Prawie połowa całego zbioru tkanin to wyroby współczesne (gobeliny i kilimy) autorstwa artystek z Wybrzeża, absolwentek Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, m.in. Ewy Rouba-Zuber, Hanny Koralewicz, Barbary Argasińskiej-Łozińskiej i Krystyny Jacobson. Gobeliny, z przewagą tematyki kwiatowo-roślinnej, nawiązują do tradycji polskiego kobiernictwa dworskiego, również w zakresie techniki tkackiej. Kilimy (inaczej pasiaki) są zaś rekonstrukcjami dawnych kilimów gdańskich znanych z wykopalisk, datowanych na X-XI w. Wszystkie zostały nabyte do kolekcji w 1973 r. od Spółdzielni Pracy Przemysłu Artystycznego ARTES (wcześniej ODRODZENIE) w Gdańsku-Oliwie.
 

 
Gobelin Wesele Samsona, Antwerpia, warsztat rodziny Wautersów, 4. ćw. XVII w.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.