PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj MuzeumStraty wojenneProjekt Straty kontynuuacja

Zbiory / Kolekcja Witraży

 

 Kwatera witrażowa z kompozycją abstrakcyjną Władysław Kozioł, lata 70. XX w

Kwatera witrażowa
z kompozycją abstrakcyjną
Władysław Kozioł, lata 70. XX w.

Kolekcję witraży tworzą głównie pozo­stałości dawnych oszkleń kompleksu zamkowego (109 obiektów) oraz relikty oszkleń witrażowych malborskiego Nowego Ratusza (30 kwater).


Kolejnych 30 kwater w tej kolekcji to obiekty współczesne autorstwa Włady­sława Kozioła z Torunia, którego twórczość ściśle związana jest z malborskim zamkiem.

 
 

 
Do zbioru wciąż pozyskiwane są pojedyncze egzemplarze dawnych oszkleń zamkowych wydobywane z piwnic i scalane w procesie konserwacji, bądź wykupywane z rąk prywatnych oferentów. Sukcesywnie też poszczególne zespoły osadzane są w oknach na swoich pierwotnych miejscach (Kapitularz, kaplica św. Anny).
 
 
 

Rozeta witrażowa (dawne oszklenie Wielkiego Refektarza
na zamku w Malborku) Franz Lauterbach, 1909 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.