PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Zbiory / Malboriana

 

Kufel okolicznościowy z okazji 650 rocznicy założenia Malborka, Warsztat Majoliki w Kadynach; 1926 r.       

Kufel okolicznościowy z okazji 650 rocznicy założenia Malborka, Warsztat Majoliki w Kadynach; 1926 r., Fot. B.L.Okońscy

 

        

 

W programie gromadzenia zbiorów muzealnych znalazło się także miejsce dla grupy obiektów, które nie zawsze prezentują wysoki poziom artystyczny, lecz są nierozerwalnie związane z naszym miastem. To przedmioty codziennego użytku, wyroby rzemiosła, dokumenty, pamiątki. Ich cechą charakterystyczną jest to, że zostały wytworzone w Malborku lub dla Malborka.

 

Wśród 48 zabytków największą grupę stanowią wyroby ceramiczne: wazoniki, talerze, miseczki oraz kufle czy popielniczka. Część z nich dekorowana jest widokami zamku malborskiego, stanowiąc charakterystyczną dla epoki pamiątkę z ciekawego miejsca. Część była natomiast przeznaczona do codziennego użytku w hotelach i restauracjach dawnego Malborka. Podobny charakter miały też wyroby ze szkła oraz z metalu, m.in. łyżki, pucharki oraz mleczniki i sosjerki. Dzięki tym wyrobom trwa pamięć o nieistniejących już firmach, takich jak hotel Nordischer Hof, restauracja Gesellschafshaus Marienburg lub Browar Zakonny, właścicielach (Albert van Dürem, Alexander Wollenberg, Paul Plebuch), ale przede wszystkim o codziennym życiu miasta, które zostało w znacznym stopniu zniszczone w czasie II wojny światowej.

 

Miseczka zdobiona widokiem Zamku Malborskiego od strony południowo-wschodniej. przed 1918 r.; porcelana; druk ceramiczny, barwny

Miseczka zdobiona widokiem Zamku Malborskiego od strony południowo-wschodniej. przed 1918 r.; porcelana; druk ceramiczny, barwny, fot. B.L.Okońscy

 

Szczególnie cenne są dwa zabytki wykonane w 1926 r. z okazji 650 rocznicy założenia miasta: kufel majolikowy z wytwórni w Kadynach oraz talerz fajansowy z Velten. Na uwagę zasługuje także bilet wstępu do zamku malborskiego z okresu międzywojennego w kwocie 50 fenigów.

Bilet wstępu na teren zamku w Malborku za 50 fenigów, okres międzywojenny

Bilet wstępu na teren zamku w Malborku za 50 fenigów, okres międzywojenny, fot. B.L.Okońscy

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.