PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneEdukacja muzealna onlineRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Zbiory / Płyty i Pomniki Nagrobne

 

Płyta nagrobna Wolfa von der Oelsnitz, wójta Działdowa i Rybaków, zmarłego 8 września 1593 r.  


Płyta nagrobna Wolfa von der Oelsnitz,
wójta Działdowa i Rybaków, zmarłego
8 września 1593 r.,
Fot. B. i L. Okońscy

 

W Muzeum Zamkowym w Malborku znajduje się zbiór 32 płyt i pomników nagrobnych z różnych okresów historycznych. Są to średnio­wieczne płyty i kamienie nagrobne z czasów krzyżac­kich, nowo­żytne płyty nagrobne z XVI–XVIII w. z terenu Prus i Gdańska, mennonickie stele i epitafia z XVIII–XIX w. z terenu Żuław.

 
Zespół średniowiecznych zabytków sepulkralnych składa się z dwóch grup. Do pierwszej należą łączące się bezpośrednio z zamkiem malborskim cztery płyty nagrobne z XIV i XV w. (trzy z nich to płyty nagrobne wielkich mistrzów: Dietricha von Altenburga, Heinricha Dusemera i Heinricha von Plauena). Druga grupa to sześć prawdopodobnie XIV-wiecznych kamieni nagrobnych odnalezionych na terenie dawnego cmentarza konwentualnego na zamku gdańskim.
 
 
Nowożytne płyty nagrobne znalazły się w Malborku głównie w czasie restauracji zamku prowadzonej przez Conrada Steinbrechta na przełomie XIX i XX w. 
 
 
Stele i epitafia mennonickie, pochodzące z XVIII i XIX w., znalazły się na zamku prawdopodobnie w latach powojennych. Nie ma pewności, czy pochodzą z jednego cmentarza mennonitów, na przykład w Malborku, Stogach czy z innych żuławskich miejscowości.
 
Płyty nagrobne wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego w kaplicy św. Anny na Zamku Wysokim
Płyty nagrobne wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego w kaplicy św. Anny na Zamku Wysokim.
Na środku płyta Dietricha von Altenburg (po 1341 r.), po prawej stronie płyta Heinricha Dusemera
(po 1353 r.), po lewej Heinricha von Plauen (1430 r.).
Fot. B. i L.Okońscy
 
 
Warto przeczytać:
► Artur Dobry, Płyty i pomniki nagrobne w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku. Katalog, Malbork 2005

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.